Algemene voorwaarden

HET HOUTEN MANNETJE

Arjan van Haastregt
Industrieweg 4A (De Werf)
2404 BZ Alphen aan den Rijn
info@hethoutenmannetje.nl

Artikel 1. Toepasselijkheid.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten tussen Het Houten Mannetje, en een of meer derden (verder te noemen: contractant). Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat contractant de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Afwijkende bedingen bindt Het Houten Mannetje slechts na zijn schriftelijke akkoordbevinding en alleen voor de overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan door Het Houten Mannetje derden dienen te worden betrokken. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van contractant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2. Aanbod, aanvaarding en overeenkomst.

1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en binden Het Houten Mannetje niet, tenzij anders vermeld. Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke acceptatie door Het Houten Mannetje van de opdracht of bestelling van contractant. Of nadat Het Houten Mannetje een aanvang met de werkzaamheden heeft gemaakt.
2. Alle door het Houten Mannetje bij de aanbieding verstrekte tekeningen en gegevens zoals maten, gewichten, vermogens en hoeveelheden zijn zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover zulks schriftelijk wordt bevestigd.
3.Indien geen overeenkomst tussen contractant en Het Houten Mannetje tot stand komt voor de uitvoering van de werkzaamheden, is de contractant gehouden het ontwerp en alle door Het Houten Mannetje ter beschikking gestelde middelen binnen 30 dagen te retourneren.
4. Het Houten Mannetje is gerechtigd de in de overeenkomst bedoelde werkzaamheden uit te besteden.

Artikel 3. Prijs en (aan-)betaling.

1. Alle door partijen overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW en af-werkplaats, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
2. Alle overeenkomsten worden aangegaan op basis van de op het tijdstip van het aangaan van de overeenkomst geldende prijzen. Indien na datum van het aangaan van de overeenkomst tussen partijen zich wijzigingen voordoen in kostenbepalende factoren, is Het Houten Mannetje gerechtigd de overeengekomen prijs evenredig te wijzigen. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal geschieden met die van de hoofdsom, dan wel de laatste termijn daarvan.
3. Het Houten Mannetje is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 50 % te vragen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
4. In voorkomende gevallen is Het Houten Mannetje gerechtigd om gehele of gedeeltelijke betaling vooruit te verlangen, ook in het geval partijen aanvankelijk een ander betaalschema zijn overeengekomen.
5. Het Houten Mannetje is te allen tijde gerechtigd om van contractant zekerheid voor betaling van de overeengekomen prijs te eisen, alvorens te leveren.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst.

1. Het Houten Mannetje zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Termijnen en levertijden zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De overeengekomen termijnen zijn evenwel niet fataal. De enkele overschrijding van een genoemde termijn brengt Het Houten Mannetje niet in verzuim.
2. Het Houten Mannetje stelt de wijze van uitvoering van de overeenkomst vast, voor zover tussen partijen niet schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Indien contractant de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is contractant aansprakelijk voor de juistheid/volledigheid en voor de tijdige aanvoer en uitvoering daarvan.
4. Contractant draagt er zorg voor dat alle gegevens, vergunningen, ontheffingen, toewijzingen en goedkeuringen, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Het Houten Mannetje worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen niet tijdig aan Het Houten Mannetje zijn verstrekt, heeft Het Houten Mannetje het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan contractant in rekening te brengen.
5. Het Houten Mannetje is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Het Houten Mannetje is uitgegaan van door contractant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
6. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor contractant verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Het Houten Mannetje voortvloeiende schade en kosten door contractant te worden vergoed.
7. Indien door Het Houten Mannetje of door Het Houten Mannetje derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van contractant of een door contractant aangewezen locatie, draagt contractant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
8. Contractant draagt jegens Het Houten Mannetje zorg voor:
– beschikbaarheid en bereikbaarheid van het terrein en/of gebouw waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
– voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen van en naar opslagplaats en het werk;
– aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water;
– tekeningen van de ligging van de kabels, buizen en leidingen;
– noodzakelijke verkeersmaatregelen;
– verwijderen van obstakels die de uitvoering van de werkzaamheden beïnvloeden;
– een schoon werkterrein waarop of waarin werkzaamheden moeten worden uitgevoerd;
– afdoende veiligheidsmaatregelen bij werkzaamheden aan het werk;
– schaftruimten en sanitaire voorzieningen;
– voldoende gratis parkeervoorzieningen.
9. De benodigde elektriciteit, gas, water en dergelijke zijn voor rekening van contractant.
10. Contractant is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, op verzoek van Het Houten Mannetje, afsluitbare opslagruimte voor materieel en materialen ter beschikking te stellen.
11. Contractant vrijwaart Het Houten Mannetje voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan contractant toerekenbaar is.

Artikel 5. Levering.

1. Levering van de zaken geschiedt op de wijze zoals overeengekomen. Het Houten Mannetje heeft het recht in deelleveringen de verplichtingen uit overeenkomst na te komen. Voor elke gedeeltelijke levering wordt een factuur uitgeschreven.
2. De overeengekomen levertijd wordt automatisch verlengd indien aan de zijde van Het Houten Mannetje stagnatie in de werkzaamheden optreedt, die haar niet kan worden toegerekend.
3. De zaken gelden als geleverd, zodra Het Houten Mannetje deze bij contractant, dan wel bij een door contractant aangewezen derde, heeft laten afleveren, dan wel zodra ze door contractant of een derde vanwege contractant bij Het Houten Mannetje zijn afgehaald.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst/meerwerk.

1. Het werk omvat alleen datgene wat tussen partijen is overeengekomen. Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, die door of namens de contractant zijn aangebracht en die hogere kosten met zich meebrengen dan overeengekomen, worden aan de contractant extra in rekening gebracht.
2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

3. Indien partijen de overeenkomst wijzigen en/of aanvullen, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.
4. Indien Het Houten Mannetje voor een wijziging in de overeenkomst nieuwe tekeningen, berekeningen, modellen en dergelijke moet maken, zal Het Houten Mannetje de hieraan verbonden kosten bij contractant extra in rekening brengen.

Artikel 7. Reclames.

1. Contractant is gehouden het opgeleverde werk, c.q. het geleverde op het moment van oplevering, c.q. levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort contractant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het uitgevoerde werk, c.q. het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gesteld worden.
2. De navolgende situaties kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame: – afwijkingen in kleur, samenstelling van het materiaal en maten van minder dan 10 %; – de in de catalogus/internetsite, aanbieding vermelde zet- of drukfouten en schrijffouten; – natuurlijke haarscheuren, lijnen, bobbels en
deuken.
3.De opneming c.q. het onderzoek vindt plaats door contractant in aanwezigheid van Het Houten Mannetje en strekt ertoe te constateren of Het Houten Mannetje aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
4. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen 8 werkdagen na oplevering c.q. levering schriftelijk aan Het Houten Mannetje te worden gemeld. Niet zichtbare tekorten behoren binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk aan Het Houten Mannetje te worden gemeld.
5. Het Houten Mannetje dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.
6. Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de reclames naar het oordeel van Het Houten Mannetje juist zijn, zal Het Houten Mannetje in de gelegenheid worden gesteld de tekorten of gebreken binnen redelijke termijn te herstellen. Contractant blijft echter verplicht tot betaling van het uitgevoerde werk en de gekochte zaken.
7. Indien niet tijdig wordt gereclameerd of indien geen opneming heeft plaatsgevonden en contractant het door Het Houten Mannetje aangelegde, uitgevoerde, gebouwde of geleverde in gebruik heeft genomen, wordt het werk geacht deugdelijk te zijn opgeleverd.
8. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na de factuurdatum.
9. Na het verstrijken van op gemelde termijnen wordt contractant geacht de prestatie respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd.
10. Buiten het in dit artikel genoemde recht om te reclameren vallen gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van ondeskundig althans niet normaal gebruik; montage/installatie of reparatie door contractant of derden; specificaties ter zake van materialen, constructie, etc. die door dan wel namens contractant aan Het Houten Mannetje zijn verstrekt en veronachtzaming van het onderhoud.

Artikel 8. Persoonsregistratie.

De persoonsgegevens die het Houten Houten Mannetje van zijn klanten heeft worden opgenomen in de persoonsregistratie van het bedrijf en zullen niet aan derden worden verstrekt of voor andere doeleinden worden gebruikt dan voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 9. Slotbepaling.

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van enige andere overeenkomst tussen Het Houten Mannetje en contractant in strijd mocht zijn met enig toepasselijk recht zal deze bepaling komen te vervallen. De overige bepalingen van deze voorwaarden of van de betreffende overeenkomst blijven in een dergelijke situatie van kracht.
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen bij uitsluiting voorgelegd worden aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland, nadat zij zicht eerst tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Deze voorwaarden zijn opgesteld op 19 november 2020

0
  Winkelwagen
  Je winkelwagen is leegTerug naar webshop
   Code toepassen
    Deze producten al gezien?
    Deze producten al gezien?