algemene voorwaarden webshop

E-mail: info@hethoutenmannetje.nl
Website: www.hethoutenmannetje.nl 

Artikel 1 – Definities

 1. Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje: Hethoutenmannetje, gevestigd te Alphen aan den Rijn, KvK-nummer 55101631.
 2. Klant: degene met wie Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje en Klant samen.
 4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en leveringen van produktern via de webshop van  Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje.
 2. Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
 3. Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

 Artikel 3 – Prijzen

 1. Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 2. Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen. 
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst ongedaan te maken vanwege een prijsverhoging in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Artikel 4 – Monsters en modellen 

 1. Wanneer de Klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij schriftelijk is afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

Artikel 5 – Betalingen 

 1. De Klant rekent producten direct af alvorens levering,

Artikel 6 – Recht van reclame 

 1. Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer: 
 • het product is gebruikt
 • het een product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 • de consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 1. De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:
  • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
  • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 2. De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar info@hethoutenmannetje.nl.
 3. De consument moet het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht terugsturen naar Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 

Artikel 7 – Vergoeding van bezorgkosten 

 1. Wanneer de consument op tijd zijn aankoop heeft herroepen en op tijd de volledige bestelling naar Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje heeft geretourneerd, dan zal Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.
 2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd. Wij leveren met eigen vervoer 1 keer in de week gratis binnen een straal van 50 km van Alphen aan den rijn, woont u daarbuiten neem dan even contact op voor de leveringskosten.

Artikel 8 – Vergoeding retourkosten 

 1. Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling op tijd retourneert, dan betaalt de Klant de kosten daarvoor. 

Artikel 11 – Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje, tenzij anders wordt afgesproken.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Klant aangegeven adres. 
 4. Wanneer de Klant de afgesproken bedragen niet of niet op tijd betaalt, mag Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant betaalt.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, waardoor de Klant een verlate levering niet aan Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje kan tegenwerpen.

Artikel 12 – Levertijd 

 1. De levertijden van Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje zijn indicatief. Indien later wordt geleverd, kan de Klant hieraan geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
 2. De levertijd gaat in wanneer de Klant het bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen van Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje.
 3. De Klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje later levert dan is afgesproken. De Klant mag de overeenkomst wel ongedaan maken wanneer dat schriftelijk is afgesproken of wanneer Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje niet binnen 14 dagen kan leveren, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand of de Klant en Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje iets anders hebben afgesproken. 

Artikel 13 – Feitelijke levering

 1. De Klant moet ervoor zorgen dat de feitelijke levering van zijn bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.

Artikel 14 – Transportkosten 

 1. De Klant betaalt de kosten voor transport, tenzij de Klant en Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje schriftelijk iets anders hebben afgesproken. 

Artikel 15 – Verpakking en verzending

 1. Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan moet de Klant hiervan door de vervoerder een aantekening op laten maken voordat hij het product in ontvangst neemt. Doet de Klant dit niet, dan kan hij Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.
 2. Wanneer de Klant zelf het transport van een product regelt, moet hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer melden aan Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje. Doet de Klant dit niet, dan kan hij Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

Artikel 16 – Bewaring 

 1. Wanneer de Klant bestelde producten pas later afneemt dan de afgesproken leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de Klant.

Artikel 17 – Montage en of installatie

 1. Hoewel Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje zich inspant alle montage- en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

Artikel 18 – Garantie

 1. De garantie op producten geldt alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage of constructie of ondeugdelijk materiaal. 
 2. De garantie geldt niet:
  – in het geval van normale slijtage
  – voor schade ontstaan door ongevallen
  – voor schade ontstaan door aangebrachte wijzigingen aan het product
  – voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant
  – wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de Klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de Klant in ontvangst neemt.

Artikel 19 – Ruilen 

 1. De Klant mag een gekocht artikel ruilen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
 • ruilen vindt plaats binnen 7 dagen na aankoop waarbij de Klant de originele factuur kan laten zien
 • het product wordt teruggebracht in de originele verpakking en met het aangehechte originele prijskaartje
 • het product is nog niet gebruikt
 1. Afgeprijsde artikelen, , op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de Klant aangepaste artikelen en  kunnen niet worden geruild.

Artikel 20 – Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje geleverde producten en/of diensten. 

Artikel 21 – Klachten

 1. De Klant moet een door Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming. 
 3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje hiervan op de hoogte stellen.
 4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje hierop gepast kan reageren. 
 5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje.
 6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 22 – Ingebrekestelling

 1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje.
 2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje ook daadwerkelijk op tijd bereikt. 

Artikel 23 – Aansprakelijkheid Klant

 1. Wanneer Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst. 

Artikel 24 – Aansprakelijkheid Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje

 1. Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Wanneer Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
 3. Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
 4. Wanneer Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting. 

Artikel 25 – Vervaltermijn

 1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 26 – Ontbinding

 1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje in verzuim is. 
 3. Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. 

Artikel 27 – Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje door de Klant niet aan Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht. 
 2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
  – een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
  – wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
  – stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
  – computervirussen
  – stakingen
  – overheidsmaatregelen
  – vervoersproblemen
  – slechte weersomstandigheden
  – werkonderbrekingen
 3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje kan nakomen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken. 
 5. Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje hiervan voordeel heeft. 

Artikel 28 – Wijziging overeenkomst 

 1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje de overeenkomst aanpassen. 

Artikel 29 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje mag deze algemene voorwaarden wijzigen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje altijd doorvoeren. 
 3. Ingrijpende wijzigingen zal Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
 4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen. 

Artikel 30 – Overgang van rechten

 1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW. 

Artikel 31 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 32 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje is Nederlands recht van toepassing. 
 2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Arjan van Haastregt Hethoutenmannetje, tenzij de wet iets anders bepaalt.


Opgesteld op 07 februari 2024.

Wij leveren met eigen vervoer 1 keer in de week gratis binnen een straal van 50 km van Alphen aan den rijn, woont u daarbuiten neem dan even contact op voor de leveringskosten.

0
  Winkelwagen
  Je winkelwagen is leegTerug naar webshop
   Code toepassen
    Deze producten al gezien?
    Deze producten al gezien?